Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „MOŻE PACZKA W KOLORZE SZTUKI”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu spółka XBS Logistics S.A. z siedzibą w Błoniu, adres: Pass 20M (kod pocztowy: 05-870), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162028, posiadająca: numer NIP: 524-238-06-93, numer Regon 017174675, o kapitale zakładowym w wysokości 5.344.100 złotych (kapitał został w całości wpłacony).

2. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest stworzenie innowacyjnego opakowania paczki, inspirującego do przyjaznej, kolorowej, pozytywnej logistyki. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako inspiracja w projektach opakowań do transportu przesyłek świadczonych dla klientów XBS Group.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

4. Założenia konkursu

a. Opis wykonania pracy konkursowej
Prace konkursowe „innowacyjne opakowanie paczki” wykonane w dowolnej technice, na kartonie papierowym, bez ingerencji mechanicznej, ponieważ musi on zachować swoje cechy funkcjonalne. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych podczas przygotowania prac. Kartony zostaną zapewnione przez Organizatora do odbioru na portierni budynku głównego (rektorat) uczelni ASP. Po 1 sztuce dla Uczestnika.

b. Rejestracja Uczestników konkursu
Każdy Uczestnik zainteresowany wzięciem udziału w konkursie, dokona rejestracji na dedykowanej stronie www.paczkawkolorzesztuki.pl poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Rejestracja Uczestników odbędzie się w terminie 22.10 - 05.11.2015 roku.

c. Czas realizacji konkursu
22.10. – 05.11.2015 r. rejestracja zgłoszeń na stronie www.paczkawkolorzesztuki.pl,
06.11- 09.12.2015 r. – przygotowywanie prac,
10.12.2015 r., godz:14:00 – uroczysta Gala i wręczenie nagród.

d. Miejsce i czas prezentacji prac konkursowych
Uczestnicy konkursu dokonają prezentacji swoich prac konkursowych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5, w dniu 10.12.2015 roku o godzinie 14:00. Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.

e. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po prezentacji prac konkursowych, w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, w dniu 10.12.2015 roku.

f. Jury
Do wyłonienia zwycięzców konkursu zostanie powołana specjalna komisja (osoby ze strony Sponsora, XBS Group i ASP). Komisja wybierze 3 najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody pieniężne. Decyzja komisji jest niepodważalna.

g. Nagrody
Propozycje nagród pieniężnych I, II, III stopnia:
I miejsce: 5000 zł
II miejsce: 3000 zł
III miejsce: 1000 zł

Organizator konkursu pokrywa obciążenia publiczno-prawne wypłacanych nagród.

5. Prawa autorskie
a. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przejęcie praw autorskich przez Organizatora i wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na nieodpłatną i bezterminową licencję na wykorzystanie wykonanej pracy jako inspiracji w projektach opakowań do transportu przesyłek świadczonych dla klientów XBS Group.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania wizerunku pracy konkursowej w publikacjach i materiałach promocyjnych.

6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. ze zm. ), Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi jest XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass 20M, 05-870 Błonie.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez XBS Logistics S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)..
3. XBS Logistics S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, zwłaszcza gdy XBS Logistics S.A. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu niż XBS Logistics S.A. administratorowi danych. Czynności tych ze względów dowodowych należy dokonać na piśmie.
5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną wymaga wyrażenia oddzielnych zgód. Zgody te mogą być odwołane w każdym czasie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, korzystających z logowania za pomocą serwisu internetowego są przekazywane do innych podmiotów tylko na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu są chronione przez XBS Logistics S.A. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

8. Postanowienia końcowe
a. Uczestnik Konkursu z chwilą rejestracji na www.paczkawkolorzesztuki.pl i prezentacją pracy konkursowej oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
b. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.paczkawkolorzesztuki.pl
c. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej.
d. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. ze zm. )
e. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.